Drensrøyr med fiberfilter

Det er stor interesse for å bruke drensslange med fabrikksydd fiberfilter. Prismessig kjem dette ut på same nivå som ved kjøp av sagflis med påslag for frakt.

Les mer ›

KOSTNADER MED GRØFTING

Når ein skal lage kalkyle over grøftekostnader, er det mange forskjellige faktorar ein må legge til grunn:

Les mer ›

Kjedegraver

Etter kvart har det kome fleire typar og med forskjellig storleik på kjedegravarar.

Les mer ›

Generelt om skadar i Midtdalen

Generelt er det mykje verre og større skadar på landbruk i Gudbrandsdalen no enn det var i 2011.

Les mer ›

Filter og dekkmaterial

Drensrøret må dekkast med eit filter. Det beste vi kjenner til er godt gradert grus og sagflis.

Les mer ›

Grøftedjup

Når det skal investerast i grøfting, bør ein grave grøftene djupe nok.

Les mer ›

Grøfteavstand

Vi bestemmer grøfteavstand ut i frå jordart, terrengfall og kva vekst som skal dyrkast.

Les mer ›

Graving av drensgrøft

Vi har mye forskjellig utstyr som kan nyttes til drensgraving i dag.

Les mer ›

Betre grøfter = meir avling

Etter som tida går vil det alltid vere behov for vidlikehald og oppgradering av eksisterande grøfte- og kanalsystem.

Les mer ›

Fra andre

Drenering 24.04.2018

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.

Tiltak etter nedbørssommaren 2017 30.01.2018

Etter ein sommar med meir eller mindre konstant nedbør har det samla seg mange nye dammar på kjelver og jorder. I mange tilfelle står vatnet rett over grøfta utan å sige ned i jordskiktet.

Hold dreneringa i orden 19.10.2017

Større nedbørsmengder med hardare intensitet fører til at dreneringssytema våre må vedlikehaldast betre enn vi har vore vante til.

Oppsummering av jordprosjektet 10.10.2017

Grubbing bedrer infiltrasjonen i jorda, men gav ingen avlingsøkning i potet. I feltene på grasmark ga jordpakking redusert avling i 2016, spesielt kombinasjonen høyt luftrykk og høy vekt.

Hydrotekniske tiltak med tanke på biologisk mangfold 23.05.2017

Det er fullt mulig at tiltak som fungerer godt for jordbruksformål, også legger til rette for biologisk mangfold.

Hydroteknikk - Tiltak på åpne løp 23.05.2017

Tiltak på de utfordringer som kan dukke opp i forbindelse med åpne løp

Luftigere jord gir rikere bonde 06.04.2017

Med stort fokus på aksellast, dekkutrustning, lufttrykk og jordfuktighet kan du styre graden av jordpakking på din jord og samtidig spare drivstoff, en vinn-vinn situasjon.

Nedising og isbrann 10.03.2017

Vinteren på Austlandet har gjennomgåande vore mild og snøfattig. Fleire stader i innlandet kan ein no sjå store mengder is på engareala.

Tiltak på dreneringsutfordringer på jordbruksareal 19.12.2016

Overskuddsnedbøren må unna så fort som mulig etter regn/snøsmelting; enten på overflata til avløp, eller ned gjennom jorda til ei rør.

Alt om hydroteknikk - utfordringer og tiltak. 24.10.2016

Kulturplantene trenger vann for å produser mat til dyr og folk.